« Bluddeg » Übung mam Léierpersonal vum Houwald am Mai 2024

Opgepasst!!! Op dëse Biller gesäit een opgeschminkte Wonnen.  Dës “Realistische Unfall-Darstellung” ass geduecht fir sech besser kënnen an Noutfall-Situatiounen eran ze versetzen. Esou léiert een vill besser wéi een am Noutfall muss reagéieren. An de Spaass kënnt och net zu kuerz, wat an enger Formatioun immens wichteg ass!

Opgepasst!!! Op dëse Biller gesäit een opgeschminkte Wonnen.  Dës “Realistische Unfall-Darstellung” ass geduecht fir sech besser kënnen an Noutfall-Situatiounen eran ze versetzen. Esou léiert een vill besser wéi een am Noutfall muss reagéieren. An de Spaass kënnt och net zu kuerz, wat an enger Formatioun immens wichteg ass!

Opgepasst!!! Op dëse Biller gesäit een opgeschminkte Wonnen.  Dës “Realistische Unfall-Darstellung” ass geduecht fir sech besser kënnen an Noutfall-Situatiounen eran ze versetzen. Esou léiert een vill besser wéi een am Noutfall muss reagéieren. An de Spaass kënnt och net zu kuerz, wat an enger Formatioun immens wichteg ass!

Opgepasst!!! Op dëse Biller gesäit een opgeschminkte Wonnen.  Dës “Realistische Unfall-Darstellung” ass geduecht fir sech besser kënnen an Noutfall-Situatiounen eran ze versetzen. Esou léiert een vill besser wéi een am Noutfall muss reagéieren. An de Spaass kënnt och net zu kuerz, wat an enger Formatioun immens wichteg ass!

Opgepasst!!! Op dëse Biller gesäit een opgeschminkte Wonnen.  Dës “Realistische Unfall-Darstellung” ass geduecht fir sech besser kënnen an Noutfall-Situatiounen eran ze versetzen. Esou léiert een vill besser wéi een am Noutfall muss reagéieren. An de Spaass kënnt och net zu kuerz, wat an enger Formatioun immens wichteg ass!

Opgepasst!!! Op dëse Biller gesäit een opgeschminkte Wonnen.  Dës “Realistische Unfall-Darstellung” ass geduecht fir sech besser kënnen an Noutfall-Situatiounen eran ze versetzen. Esou léiert een vill besser wéi een am Noutfall muss reagéieren. An de Spaass kënnt och net zu kuerz, wat an enger Formatioun immens wichteg ass!

Opgepasst!!! Op dëse Biller gesäit een opgeschminkte Wonnen.  Dës “Realistische Unfall-Darstellung” ass geduecht fir sech besser kënnen an Noutfall-Situatiounen eran ze versetzen. Esou léiert een vill besser wéi een am Noutfall muss reagéieren. An de Spaass kënnt och net zu kuerz, wat an enger Formatioun immens wichteg ass!

Opgepasst!!! Op dëse Biller gesäit een opgeschminkte Wonnen.  Dës “Realistische Unfall-Darstellung” ass geduecht fir sech besser kënnen an Noutfall-Situatiounen eran ze versetzen. Esou léiert een vill besser wéi een am Noutfall muss reagéieren. An de Spaass kënnt och net zu kuerz, wat an enger Formatioun immens wichteg ass!

All rights reserved to Jeff Herr  © website developed by MTC SA.