Eischt Hëllef - Übungen

Oft léiert ee Saachen an der Theorie wou een awer net weess wéi ee se soll praktesch ëmsetzen.Dofir besteet d’Méiglechkeet sougenannt “bluddeg” Übungen ze maachen. Hei gëtt een oder deen aner fräiwëllegen Teilnehmer als Verletzte geschminkt an di aner mussen hien versuergen. Heibäi gëtt da mat deem Material geschafft wat och am Eeschtfall zur Verfügung steet. Dat sinn ëmmer intressant Übungen déi och richteg Spaass maachen. Et ass och méiglech Outdoor Übungen zum Beispill op enger Spillplaz oder am Bësch ze maachen

1 Hëllef am Klassesall

1 Hëllef am Klassesall

1 Hëllef op der Spillplaz

1 Hëllef op der Spillplaz

1 Hëllef op der Spillplaz

1 Hëllef op der Spillplaz

1 Hëllef op der Spillplaz

1 Hëllef op der Spillplaz

1 Hëllef op der Spillplaz

All rights reserved to Jeff Herr  © website developed by MTC SA.