Fotoen aus Formatiounen

Dës Fotoen solle weisen dass eng 1-Hëllef Formatioun, trotz engem serieusen Thema, och ka flott sin.
 

D’Léierpersonal vun Iechternach an der Formatioun « Kannernoutfäll »

D’Léierpersonal vu Nidderanven an der Formatioun « Kannernoutfäll »

D’Kollegen aus der Ecole Privée Sainte-Anne gin alles!

D’Léierpersonal vu Nidderanven an der Formatioun « Kannernoutfäll »

D’Leierpersonal vun Duelem bei der Formatioun « Kannernoutfäll » (Januar 2024)

All rights reserved to Jeff Herr  © website developed by MTC SA.