Froo: Ech hat selwer een Akzident oder war eemol derbäi wéi eppes Schlëmmes geschitt ass. Ech hunn Angscht elo an den 1.Hëllef-Cours ze kommen. Wat maachen?

Äntfert :

So dengem Formateur am Virfeld Bescheed. Entweder per Mail, Telefon oder einfach ier de Cours lassgeet. Mir fannen zesummen eng Léisung dass och du eng flott a léierräich Formatioun kriss.

All rights reserved to Jeff Herr  © website developed by MTC SA.